café уулзалт

café уулзалт











 


 



 


Хэлэлцэх асуудал



  1. Зайн сургалтын ажлын нэгдсэн график 

  2. е-Сургалтын веб /UNILMS/ Дэлгэрэнгүй

  3. Улирлын шалгалт, тестээ е-тестийн програмд оруулах явцын сорил, шалгалт авах Дэлгэрэнгүй

  4. е-Ном, е-материал сургалтандаа нэвтрүүлэх Дэлгэрэнгүй

  5. “Webinar”хичээлийг хэрхэн удирдан явуулах, цаг авах Дэлгэрэнгүй 

  6. Оюутнуудтай холбогдох багшийн боломжит өдөр хугацаа товлох

  7. Багшийн цагийн тооцоо

  8. Е-Хичээл хэрхэн бэлдэх, Нийтийн Нээлттэй Насан туршийн боловсролыг хөгжүүлэхэд хамтран ажиллах.



3-р сарын 27нд 14:30 цагт 


Е-Нээлттэй Институт, Е-405 өрөө



















 



 



Е-НЭЭЛТТЭЙ ИНСТИТУТ


ШУТИС


ТЕЛ: 24085/1014/. eoi@must.edu.mn